کیسه های زیپ دار رافونه

کیسه های زیپ دار

* کیسه زیپ دار جعبه ای 15عددی بزرگ
* کیسه زیپ دار جعبه ای 30عددی متوسط
* کیسه زیپ دار جعبه ای 40عددی کوچک
* سایز بزرگ با ابعاد 35*25
* سایز متوسط با ابعاد 25*20
* سایز کوچک با ابعاد 20*18