فویل های آلومینیوم رافونه

فویل های آلومینیوم

* فویل آلومینیوم نازک با طول 1 متر و 8 متر
* فویل آلومینیوم زخیم با طول ا متر
* فویل نازک با عرض 60cm جعبه ای
* فویل نازک با ابعاد 30cm جعبه ای
* فویل ضخیم با ابعاد 60cm جعبه ای