سفره های یکبار مصرف رافونه

سفره یکبار مصرف ساده

* سفره یکبار مصرف ساده بدون طرح لفاف
* با طول 25 و 50 متر

سفره یکبار مصرف طرحدار

* سفره یکبار مصرف ساده طرحدار لفاف
* با طول 25 و 50 متر

سفره یکبار مصرف کاغذی مجلسی

* سفره یکبار مصرف کاغذی مجلسی لفاف و شیرینگ
* با طول 10 متر