روکش محافظ غذای رافونه

روکش محافظ غذا

*روکش محافظ غذای جعبه ای 30 متری
*روکش محافظ غذای لفاف 20 متری
*روکش محافظ غذای جعبه ای با عرض 30 سانتی متر
*روکش محافظ غذای لفاف با عرض 40 سانتی متر