۲- جلسه دوم آموزش پرسنل ٧ خرداد ٩٨

دوره ي آموزش 5s مدرس آقاي پروفسور محمدرضا شاهبنده و مدير تحقيق و توسعه خانم دكتر حسن لي
 
  • جلسه ۲

  • جلسه ۲

  • جلسه ۲

۱- جلسه اول آموزش پرسنل

مدرس آقاي پروفسور محمدرضا شاهبنده و مدير تحقيق و توسعه خانم دكتر حسن لي
 
  • ۳

  • ۲

  • ۱